މުޅިން އާ ޕްރޮޑަކްޓަކާއެކު އެޕަލްގެ ތިން އުފެއްދުމެއް ދައްކާލައިފި

އެޕަލް ކުންފުނިން މިމަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ހާމަކުރީ 9.9.2014 ދުވަހަކީ އެކުންފުނީގެ ހާއްސަ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުދީ ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތްތަކާ ކުޅެލުމަށްފަހު، ކެލިފޯނިއާގެ ކިއުޕެޓީނޯގައި ރޭ އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް

ކެއުމަށް ނުރައްކާތެރި ތަކެތި ދެނެގަނެވޭނެ ޑިވައިސްއެއް ޗައިނާއިން އުފައްދައިފި

ކެއުމަށް ނުރައްކާތެރި ތަކެތި ދެނެގަނެވޭނެ ޑިވައިސްއެއް ޗައިނާއިން އުފައްދައިފި އެވެ. އެޑިވައިސް އުފައްދާފައި ވަނީ ޗައިނާ މީހުން ކާންބޭނުން ކުރާ “ޗޮޕްސްޓިކް”ގެ ޑިޒައިނަށެވެ. ޗައިނާގެ ބޮޑު ސާޗް އިންޖީނެއް ކަމުގައިވާ “ބައިޑު” އިން އުފެއްދި

އިންޒާރުގެ އެސްއެމްއެސްތައް ފޮނުވާ މީހުން ހޯދިދާނެ: ޕޮލިސް

މިފަހަކަށް އައިސް ކާކުކަން ނޭނގޭ ނަންބަރުތަކުން އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އެކި މީހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދެމުން އަންނަ ފަރާތްތައް ހޯދިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސައިބާ