ފަސްޓް ލޭޑީ މ.އަތޮޅު ބަށި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވޭވަށު ޓީމް ހޯދައިފި

ފަސްޓް ލޭޑީ މ.އަތޮޅު ބަށި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވޭވަށު ޓީމް ހޯދައިފައިވަނީ ފައިނަލްގައި ކޮޅުފުށީ ޓީމް ބަލިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. މިއަދު ހަވީރު 04:00ގައި ނާލާފުށީ ބަށި ކޯޓުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗް ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ

ފަސްޓްލޭޑީ ބަށިބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017، މ.އަތޮޅު މުބާރާތް ފަށައިފި

ފަސްޓްލޭޑީ ބަށިބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް، މ.އަތޮޅު މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 07:00 ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗްގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ނާލާފުށީ ޓީމާއި ވޭވަށު ޓީމެވެ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

ނާލާފުށީ ބަށި ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްފި

މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަސްޓް ލޭޑީ ބަށި މުބާރާތުގައި ނާލާފުށީ ޓީމުން ބައިވެރިވާ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިރޭ 09:00ގައި ނާލާފުށީ ސްކޫލް ހޯލްގައި އޮތް މި ހަފްލާގައި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ ގުރުއަތު ލައިފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނާލާފުށިން ބައިވެރިވާއިރު މި މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން މިއަދު ވަނީ ކުރިއަށް ގޮސްފައެވެ. މިގޮތުން މި ހަފްލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 05:00ގައި އެފް.އޭ.އެމް ގައެވެ. މިއަންނަ އޭޕްރީލް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ނާލާފުށިން ބައިވެރިވާ ޓީމާއި ނާލާފުށީ ކައުންސިލާއި ވެވޭ އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ނާލާފުށިން ބައިވެރިވާ ޓީމާއި ނާލާފުށީ ކައުންސިލާއި ވެވޭ އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި ހަަފްލާ ކުރިއަށް ގޮސްފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ނާލާފުށީ ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި އެގްރީމަންޓްގައި މައިގަނޑު

ފަސްޓް ލޭޑީ ބަށި މުބާރާތް ފަސްވެއްޖެ

މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަސްޓް ލޭޑީ ބަށި މުބާރާތް ފަސްވެއްޖެއެވެ. އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން ނާލާފުށި އޮންލައިން އަށް މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ބަށި މުބާރާތް ފަސްވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރުއެވެ.