ފާއިތުވެދިޔަ ދެ ދުވަހު ނާލާފުށީގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު

އިއްޔެއިންސުރެ ނާލާފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ދަތިކަން ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. ނާލާފުށި އޮންލައިންއަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި… ނާލާފުށީގައި ކަރަންޓް ދެމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ 80 ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރަކާއި 52 ކިލޯޥޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް އެއްކޮށް ހިންގައިގެންނެވެ. އިއްޔެ

ނައުލައްވި ފުށި

ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަށްރަށުގެ ނަމުގެ ފަހަތައް ‘ފުށި’ މި ދެ އަކުރަނީ ރަށްޓެހި ދެ އަކުރެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަ ކުޑަ އަތޮޅު މީމު އަތޮޅަށް ބަލާ ލިޔަސް ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ނަމުގެ

އަޑި ނޭނގޭ ޖަރީމާތަކުން ހާސްކަން ބޮޑުވަނީ!

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ ފުރާނަ ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ އިން އަގުކުރީ ސިޔާސީ ކޮން ބޭނުމެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ ކިރިޔާ މަރާނުލި އެތިފަހަރެއްގައި ހިލްއަތު ރަޝީދުގެ ކަރަށް ވަޅި ހެރީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ އަލްހާން

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމުން ވަނީ ނަފާތަ ނުވަތަ ގެއްލުމެއްތަ؟

ޓޫރިޒަމްގެ މަންފާ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދާނޭ ގޮތަކަށް އެ ވިޔަފާރި ބައްޓަން ކުރާ ވާހަކައަކީ ތިޔާގި ވާހަކައެކެވެ. މިހާރު އެއީކީ ހަމައެކަނި ދެކެވޭ ވާހަކައެއް ވެސް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ، އެއީ މިހާރު

ޙަމާސް – ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމުގެ އުންމީދު

ފަލަސްތީނުގެ ބިން ނުހައްޤުން ފޭރިގަނެ ފަލަސްތީން ބިމުގައި ލާއިންސާނީ އެތައް އަމަލެއް ހިންގަމުންދާ އިސްރާއީލްގެ ޔަހޫދީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ ޖިހާދުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ބައިވެރިވަމުންދާ ޖަމާޢަތަކީ ޙަމާސް ޖަމާޢަތެވެ.

ލޯބިވެރިޔާ އެކްސް އާއި ވާހަކަދައްކާތީ ހަސަދަވެރިވެވޭތަ؟

ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުމަކީ ބައެއް ފަހަރު ކުރަން ވަރަށް ދަތި ކަމެކެވެ. ހިތުގައި އޮންނަ ބައެއް އެއްޗެހި ލޯބިވެރިޔާ އަށް އެނގޭނަމަ ކިހާ ރަނގަޅުހޭ މިއީ ބައެއް މީހުންގެ ހިތައް އަރާ އެއްޗެކެވެ. ހަސަދަވެރިވުމަކީ އެކަމުގެ