މުއުމިނުންގެ ޢައިބުތައް ވަންހަނާ ކުރާށެވެ!

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްދީނަށް އުޅެން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ގިނަވެފައިވާ ކަމީ އެކަމަށްޓަކައި ކީރިތިވަންތަ ﷲ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިއަދު މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ މުސްލިމުން ގިނައެވެ.

ޤިޔާމަތުގެ ތިންބައި

ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ޤިޔާމަތުގެ ތިންބައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. القيامة الصغرى:- މީގެ މުރާދަކީ، ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާ މަރުވުމެވެ. މިއާބެހޭގޮތުން رسول الله صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. “مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَلمَتُهُ”

ނިދާކޮޓަރީގައި ނަމާދު ކުރުން

އިސްލާމް ދީނުގެ ދެވަނަރުކުން ކަމުގައިވާ ނަމާދަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ކުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ މަތިވެރި އަޅުކަމެކެވެ. އަދި ނަމާދުގެ ޙުކުމް އެނގިހުރެ އިންކާރު ކުރާމީހަކީ އިސްލާމަކު ނޫންކަމާ މެދު ދެބަސް ވުމެއްނެތެވެ. އަދި ހަމަ

ޗައިނާގެ މުސްލިމް ދަރިވަރުން މިސްކިތަށް ވަދޭތޯ ބަލަން ގާޑުން ބައިތިއްބައިފި

ޗައިނާގެ މުސްލިމް ދަރިވަރުން މިސްކިތަށް ވަދޭތޯ ބަލަން މިސްކިތް ކައިރީ ގާޑުން ބައިތިއްބައިފި އެވެ. މުސްލިމް ދަރިވަރުންނަށް މިސްކިތަށް ވަދޭތޯ ބަލަންވެގެން މިސްކިތް ކައިރީ ގާޑުން ބައިތިއްބަން ނިންމާފައިވާއިރު ޗައިނާގެ އެންމެ މުސްލިމުން ގިނަ

ދީން އެއްފަރާތް ކޮށްގެން ހޯދާ ފަރުދީ މިނިވަންކަމުގެ ހަގީގަތް

އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ދީނަކީ އެއްގޮތަށް ވެސް ބޭނުން އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް އެ މީހުން ބުނަނީ އިލްމީ ގޮތުން އިންސާނާ ކުރިއަރައި ގޮސް

ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރިކޮށް މުޒާހަރާ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސައުދީއިން ފަތުވާއެއް ނެރެފި

ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރިކޮށް، ޣައްޒާއާ އެކު ވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކުރާ އިހްތިޖާޖްތަކަކީ ިސިޔާސީ ބޭނުމަށް ކުރެވޭ ބޭކާރުކަމެއް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެންމެ މަތީ ހައިސިއްޔަތު ދެވިފައިވާ މުފްތީ އަބްދުލްޢަޒީޒް އަލް