އަޟްޙާ ޢީދުގެ ހަރަކާތްތަށް ފަށައިފި

ނާލާފުށީގައި ޢީދުގެ ހަރަކާތްތަށް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 04:00ގައި އޮތް “ޢީދު ވެދުމާ ހިނގުން” މި ހަރަކާތުންނެވެ. މި ހިނގާލުމުގައި ޢީދު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ ރަށުގެ އެންމެހާ ގޭގެއަށް ޢީދު ހަދިޔާ ބަހައިފައެވެ.

ފިތުރު ޢީދު ކުޅިވަރު

އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ފިތުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ނާލާފުށީގައި ކުޅިވަރުތަކެއް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން މި އަހަރުގެ ޢީދު ދުވަހުގައި ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ތިންމުގޯލި މެޗެއް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ނާލާފުށީ ރަށްޔިތުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ކަރަންޓްބިލްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކައުންސިލުން

މިއަދު ނާލާފުށީ ކައުންސިލުން ރަށުގެ އެންމެހާ ގޭގެއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިއުމުގައި ވާގޮތުން، ‘އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މި އަހަރުވެސް ކައުންސިލުން ރަމަޟާންމަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރާތަންތަން

ނާލާފުށީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުން ހުވައިކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް، ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ 3 މެންބަރުން ހުވައިކުރުމުގެ ހަފްލާ މިއަދު ބާއްވައި މެންބަރުން ހުވާކޮށްފިއެވެ. މި ދައުރަށް ކައުންސިލް ކަމަށް އިންތިހާބުވެފައިވަނީ ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާއި، މުޙައްމަދު

ނާލާފުށީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ މެންބަރުން މާދަމާ ހުވައިކުރާނެ

އަލަށް ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ 3 މެންބަރުންގެ ހުވައިކުރުމުގެ ދަރުބާރު މާދަމާ (3 ޖޫން 2017)ގައި އޮންނާނެއެވެ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ހުވައިކުރުމުގެ ދަރުބާރު އޮންނާނީ މާދަމާ ހެނދުނު 11:00ގަައި ނާލާފުށީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މ.ނާލާފުށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

މިއަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މ.ނާލާފުށިން ވަނީ 5 ކެނޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތި ލައިފައެވެ. ކައުންސިލުގެ 3 ގޮނޑިވެސް ނާލާފުށިން މިފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ 3 މެންބަރުންނެވެ. އެއީ އާއިޝަތު ނިސްރީން. (އަމިއްލަ ގޮތުން).