މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ހޮޓާތަކަށް ގޭސް ދޫކުރުން “ލިމިޓް”ކޮށްފި

ސައިހޮޓާ ތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓު ފަދަ ތަންތަނަށް ގޭސްދޫކުރުން ލިމިޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވް ގޭހުން ބުނެފި އެވެ.މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ހެޑް އޮފް ސޭލްސް މުހައްމަދު ޝިފާއު މިރޭ ‘ސަން’ އަށް ވިދާޅުވީ ސައިހޮޓާ ތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކަށް

މަސްވެރިން ޖޯޝާ އެކު މަހަށް ނުކުތުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ

މި ދުވަސްވަރު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަގު ދަށް ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވަމުންދާތީ މަސްވެރިން ޖޯޝާ އެކު މަހަށް ނުކުތުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަގު ދަށްވަމުން

އެސްއީޒެޑުގެ ފައިދާ ކުރާނީ 20 އަހަރު ފަހުން: މިނިސްޓަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ސުޕެޝަލް އިކޮނަމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) ބިލްގެ ފައިދާ ރާއްޖެ އަށް ކުރަނީ 20 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން ކަމަށާއި އެ ބިލުގެ ފައިދާ ލިބޭނީ މިހާރުގެ ކުޑަކުދިން އަދި މާދަމާގެ