ފިތުރު ޢީދު ކުޅިވަރު

އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ފިތުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ނާލާފުށީގައި ކުޅިވަރުތަކެއް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން މި އަހަރުގެ ޢީދު ދުވަހުގައި ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ތިންމުގޯލި މެޗެއް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ނާލާފުށީ ރަށްޔިތުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ކަރަންޓްބިލްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކައުންސިލުން

މިއަދު ނާލާފުށީ ކައުންސިލުން ރަށުގެ އެންމެހާ ގޭގެއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިއުމުގައި ވާގޮތުން، ‘އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މި އަހަރުވެސް ކައުންސިލުން ރަމަޟާންމަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރާތަންތަން

ނާލާފުށީ ވޮލީ ޓީމާއި މުލީ ވޮލީ ޓީމް އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗެއް ކުޅެފި

ނާލާފުށީ ވޮލީ ޓީމާއި މުލީ ވޮލީ ޓީމް އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. މިރޭ 10:15ގައި ނާލާފުށީ ވޮލީ ކޯޓުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗް 3 ސެޓް 2 ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ނާލާފުށީ ވޮލީ

ރަމަޟާން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތަށި ސްޕައިކާސް ވީސީ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ނާލާފުށީ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަމަޟާން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗް މިރޭ ވަނީ ކުޅެ ނިމިފައެވެ. 05 ޖޫން ގައި ފެށުނު މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ރެއަކުވެސް އެއްމެޗް ކުޅެފައި ވެއެވެ. މި

ރަމަޟާން ވޮލީ މުބާރާތް މާދަމާރޭ ފެށެނީ

ނާލާފުށީ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަމަޟާން ވޮލީ މުބާރާތް މާދަމާރޭ ފެށޭނެއެވެ. މުޅިއެކު 5 ޓީމް ކުޅޭ މި މުބާރާތް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލީގު އުސޫލުން ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާއި

ނާލާފުށީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުން ހުވައިކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް، ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ 3 މެންބަރުން ހުވައިކުރުމުގެ ހަފްލާ މިއަދު ބާއްވައި މެންބަރުން ހުވާކޮށްފިއެވެ. މި ދައުރަށް ކައުންސިލް ކަމަށް އިންތިހާބުވެފައިވަނީ ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާއި، މުޙައްމަދު