ސަރުކާރަށް ހުރަސްއަޅާ ނަމަ ކައުންސިލްތައް އުވާލައިގެން ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ދޭނަން: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ ތަރައްގީއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ހުރަސްއަޅާ ނަމަ ކައުންސިލްތައް އުވާލައިގެން ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްދޭން ތައްޔާރުކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް)ގެ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުގެ އުފަލުގައި ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ ބިއުރޯކްރަސީ ކުޑަކޮށް ކުޑަ ޓީމަކާ ހަވާލުކުރަން މަޖުބޫރުވީ ސަބަބަކީ ވެސް ކައުންސިލްތަކުން ސަރުކާރަށް ހުރަސްއެޅުން ކަމަށެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ މާލޭ މަގުތަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގެވާހަކަ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ދައްކަމުން ދިޔައިރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހައްލުކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިސްނަގައިގެން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ އެކު މަގުތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

=ސަންއޮންލައިން=

ކަމުގޮސްފާނެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

Leave a Reply

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ކޮނެެމެހެން ބޭނުން ތަންތަން ފާހަގަކުރެވިފައި *