ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މ.ނާލާފުށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

މިއަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މ.ނާލާފުށިން ވަނީ 5 ކެނޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތި ލައިފައެވެ. ކައުންސިލުގެ 3 ގޮނޑިވެސް ނާލާފުށިން މިފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ 3 މެންބަރުންނެވެ. އެއީ

  1. އާއިޝަތު ނިސްރީން. (އަމިއްލަ ގޮތުން). ލިބުނު ވޯޓް 102.
  2. މުޙައްމަދު ޝާހިދު. (އަމިއްލަ ގޮތުން). ލިބުނު ވޯޓް 124.
  3. ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން. (ޕީ.ޕީ.އެމް.) ލިބުނު ވޯޓް 191.
  4. މުޙައްމަދު ނަސީމް. (ޕީ.ޕީ.އެމް.) ލިބުނު ވޯޓް 203.
  5. އަޙްމަދު ސަޢީދު. (ޕީ.ޕީ.އެމް.) ލިބުނު ވޯޓް 202.

މިމަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓް ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 375 މީހުން ތިބިއިރު ވޯޓް ލާފައިވަނީ 311 މީހުންނެވެ.

ކަމުގޮސްފާނެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

Leave a Reply

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ކޮނެެމެހެން ބޭނުން ތަންތަން ފާހަގަކުރެވިފައި *