ރޮނާލްޑޯ ލަފާ ދިނީ 7 ނަމްބަރު ޖާޒީގައި މެންޗެސްޓާއަށް ކުޅުމަށް: ޑިމާރިޔާ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ހަތް ނަމްބަރު ޖާޒީގައި އެ ޓީމަށް ކުޅުމަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ލަފާ ދީފައިވާ ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ އެންޖެލް ޑިމަރިޔާ ބުނެފި އެވެ.

މެންޗެސްޓާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޯލްޑްޓްރެފޯޓްގައި ޑިމަރިޔާ ދައްކާލުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދަކަމުން ޑިމަރިޔާ ބުނެފައި ވަނީ މެންޗެސްޓާގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު ހަތެއް ހާއްސަވާ ސަބަބުތައް ރޮނާލްޑޯ އޭނާއަށް ކިޔާދީފަވާ ކަމަށެވެ.

މި ސީޒަނުން ފެށިގެން ޑިމަރިޔާ ބޭނުން ކުރާ ހަތް ނަމްބަރު ޖާޒީއަކީ އެ ކުލަބުގެ އެންމެ ތާރީހީ ހާއްސަ ނަމްބަރެވެ. ހަތް ނަމްބަރު ޖާޒީގައި އެރިކް ކޮންޓަނާ އާއި ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި ރޮނާލްޑޯ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެފައިވެ އެވެ.

= ސަންއޮންލައިން=

ކަމުގޮސްފާނެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

Leave a Reply

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ކޮނެެމެހެން ބޭނުން ތަންތަން ފާހަގަކުރެވިފައި *