ނާލާފުށީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ މެންބަރުން މާދަމާ ހުވައިކުރާނެ

ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

އަލަށް ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ 3 މެންބަރުންގެ ހުވައިކުރުމުގެ ދަރުބާރު މާދަމާ (3 ޖޫން 2017)ގައި އޮންނާނެއެވެ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ހުވައިކުރުމުގެ ދަރުބާރު އޮންނާނީ މާދަމާ ހެނދުނު 11:00ގަައި ނާލާފުށީ ސްކޫލްގެ ހުޅަނގުން އޮންނަ ނިކަގަސް ބިމުގައެވެ. މި ދައުރަށް ކައުންސިލް ކަމަށް އިންތިހާބުވެފައިވަނީ ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާއި، މުޙައްމަދު ނަސީމް އާއި އަދި އަޙްމަދު ސަޢީދު އެވެ.

ކަމުގޮސްފާނެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

Leave a Reply

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ކޮނެެމެހެން ބޭނުން ތަންތަން ފާހަގަކުރެވިފައި *